ไทยซิตี้โฮสจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268


เอกสารการจดทะเบียนโดเมน .TH

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

แบบที่สอง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
  ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัท 
   หรือ ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า) 
   หรือ ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกและส่งแบบฟอร์ม
 ตัวอย่าง หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 ตัวอย่างใบภพ20 PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

 • ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
 • ที่ตั้งของโรงเรียน
 • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม(พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)
  ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน)
  ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH

เอกสาร :
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
  ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO)
  ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .MI.TH

หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถอ่านได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
  ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .NET.TH

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม  พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
 ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH

เอกสาร :
หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
 ตัวอย่างเอกสาร PDF


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 ไทยซิตี้โฮส จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268
49 หมู่ 10 ตำบล พระเจ้า อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 080-7462326 , 096-8189848 | อีเมล support@thaicityhost.com